Finanse

Usługi finansowo – księgowe obejmują kompleksową obsługę klienta od etapu oceny i doradztwa w wyborze formy opodatkowania przez pomoc w otworzeniu działalności gospodarczej, aż po pełną obsługę finansowo – księgową danego podmiotu gospodarczego.

Prowadzimy rozliczenia w oparciu o księgę przychodów i rozchodów (KPiR), ryczałt ewidencjonowany, jak również księgi handlowe.

Posiadamy Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego

 • Rejestracja działalności gospodarczej 
 • Prowadzenie ewidencji VAT na potrzeby deklaracji podatkowych i JPK
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia 
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 
 • Rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy

Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

 • Opracowanie planu kont oraz zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych 
 • Bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych 
 • Prowadzenie ewidencji VAT na potrzeby deklaracji podatkowych i JPK
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia 
 • Prowadzenie oraz monitorowanie rozrachunków 
 • Windykacja
 • Sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych

Prowadzenie kadr i płac

 • Sporządzanie umów o pracę, o dzieło, zlecenia
 • Prowadzenie akt osobowych 
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej 
 • Sporządzanie list płac 
 • Prowadzenie rozliczeń z ZUS 
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 
 • Kontrola terminów badań lekarskich oraz szkoleń BHP
 • Sporządzanie świadectw pracy